RSS

งานวิจัยที่เกี่ยวกับ CSR และการตลาดเพื่อสังคมในไทย

06 ม.ค.


ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

ในช่วงที่กระแสการทำการตลาด 3.0 กำลังมาแรง ในแวดวงของนักการตลาด และผู้ประกอบการธุรกิจ ผมขอนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับ CSR และการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing) ที่ทำกันในเมืองไทย และในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านได้เพิ่มพูนความรู้ มุมมองที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น

เริ่มด้วย งานวิจัยของ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้รับการสนับสนุนจากโครงการองค์กรสนับสนุนธุรกิจ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ทำการสำรวจ “พฤติกรรม ทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย (Survey on Consumer’s Behavior and Attitude toward Corporate Social Responsibility of the Business Organization in Thailand) ปี 2550 พบว่า บริษัทที่มีผลประกอบการดี ร้อยละ 75 จัดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่คืนกำไรสู่สังคม และสำหรับสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีรายได้ไม่สูงมากนัก การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ จึงยังคงพิจารณาจากราคาเป็นสำคัญ ทำให้การให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว และประชาชนไม่สนใจที่จะเรียกร้องสิทธิของตนเอง จึงทำให้ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ ไม่ได้รับแรงกดดันให้ต้องรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างไรก็ตาม ชาวกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในระดับค่อนข้างมาก และชาวกรุงเทพฯ ร้อยละ 50 มีความคิดที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการขององค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น จะซื้อสินค้าจากองค์กรธุรกิจที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อุดหนุนสินค้าที่นำมาขายเพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการเฉพาะยี่ห้อที่ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่สนับสนุนสินค้าหรือบริการจากองค์กรธุรกิจที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนงาน และจะแนะนำสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้องให้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าหรือบริการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยที่เห็นว่าควรมีการพัฒนา 5 ลำดับแรก คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการศึกษาและการกีฬาของเด็กและเยาวชน การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการผลิตและการบริโภค การผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ การรณรงค์และการส่งเสริมกิจกรรมด้านการต่อต้านยาเสพติด

ย้อนกลับไปในปี 2538  ชาญชัย เจริญลาภดิลก ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อสังคม โครงการถนนสีขาว” หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า การดำเนินกิจกรรมโครงการ “ถนนสีขาว” ของ TOYOTA มีเป้าประสงค์เพื่อคืนกำไรตอบแทนสังคม แต่ในขณะเดียวกันเป็นโครงการที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรผู้จัดทำได้เป็นอย่างดี และในด้านประสิทธิภาพของกระบวนการรณรงค์ พบว่า โครงการนี้มีการวางแผนงานการรณรงค์ การผลิตสื่ออย่างมีระบบ มีการใช้บทบาทเสริมของสื่อมวลชน และการสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งมีการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ปี 2545 สุระพันธ์ สวัสดิพรรค ได้เคยศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรธุรกิจที่ใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคม” หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา กับผู้บริโภคที่อยู่ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับบางประเด็นของนโยบายการตลาดเพื่อสังคมขององค์กรธุรกิจ และพบว่า องค์กรธุรกิจที่ใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ปี 2545 พรพรรณ สุจจิตรจูล ศึกษาเรื่อง “ทัศนะของนักรณรงค์ไทย และการประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาสังคม” หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ทัศนะของนักรณรงค์ไทยต่อแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม และการประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาสังคม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจขององค์กรแต่ละประเภท ในแง่ของการช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาสังคมที่องค์กรจัดทำ

สำหรับองค์กรที่แสวงหากำไรมักอยู่ในรูปแบบของการนำแนวคิดทางสังคม เข้ามาสนับสนุนการตลาดขององค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร อันจะนำมาซึ่งการสนับสนุนองค์กรและผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ในขณะที่องค์กรไม่แสวงหากำไร มักอยู่ในรูปแบบของการนำแนวคิดทางการตลาด เข้ามาสนับสนุนการทำงานด้านสังคมขององค์กร อันจะนำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปี 2548 วรรณา ปัจฉิม ได้ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรธุรกิจที่ใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร” หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุดกับการที่องค์กรธุรกิจจะนำนโยบายการตลาดเพื่อสังคมมาใช้ในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น นโยบายการตลาดเพื่อสังคมที่มีความสำคัญ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การใช้วัสดุหีบห่อที่สามารถย่อยสลายได้

ผลการวิจัยไม่ว่าจะในแง่ใดก็ตาม สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรต้องให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 2 ระดับ คือ สังคมใกล้ และสังคมไกล  สังคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์ ส่วนสังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป

ปี 2552 ผมได้ทำการวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบการตลาดอิงการกุศลที่มีผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของผู้บริโภคไทย” เป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอกทางการตลาด ผมตั้งประเด็นที่เป็นคำถามซึ่งต้องหาคำตอบด้วยกระบวนการวิจัยและใช้สถิติขั้นสูง ที่อยากจะรู้ว่า ถ้าองค์กรธุรกิจต้องการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม ในรูปแบบการตลาดอิงการกุศล (Cause Related Marketing) ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญประการใดบ้าง และจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไร ซึ่งการทำการตลาดอิงการกุศลนี้ ผู้บริโภคจะรับรู้ได้ถึงการมีส่วนร่วมช่วยเหลือปัญหาสังคมผ่านการซื้อสินค้าหรือบริการ และองค์กรธุรกิจจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสังคม เช่น ในปีใหม่ 2555 เครื่องดื่มซุปไก่สกัด แบรนด์ ได้มอบรายได้ 10 บาท จากการจำหน่ายกระเช้าสินค้าเพื่อช่วยเหลือการทำขาเทียม ซึ่งเป็นกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมที่ แบรนด์ ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาทุกปี

ผลการวิจัยของผม พบว่า กิจกรรมการรณรงค์การตลาดอิงการกุศลจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่ แนวทางรูปแบบการบริจาค  (Donation Framing) ความสอดคล้องระหว่างตราสินค้าและปัญหาของสังคม  (Brand-Cause Fit) และความสำคัญของปัญหาสังคมที่นำมารณรงค์ในกิจกรรม (Cause Important) ซึ่งแนวทางรูปแบบการบริจาคต้องมีเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการระดมทุนการบริจาคที่ชัดเจน  จำนวนเงินที่ผู้บริโภคจะร่วมบริจาคจากการซื้อสินค้าต่อหน่วยเปรียบเทียบต่อราคาสินค้าต่อหน่วยควรมีความสัมพันธ์กัน

ผู้บริโภคให้การสนับสนุนต่อปัญหาสังคมที่มีความสอดคล้องกันสูงระหว่างภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจกับองค์กรการกุศล  ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อความสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับปัญหาของสังคม ซึ่งหากมีความสอดคล้องด้านการใช้งานและโดยธรรมชาติของสินค้ากับปัญหาสังคม

ควรเป็นปัญหาสังคมที่มีการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคย  และใกล้ตัวในระดับชุมชน เป็นปัญหาที่มีองค์กรการกุศลที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นตัวแทนปัญหาสังคมนั้นๆ อย่างแท้จริงเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงปัญหาสังคมที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อช่วยรณรงค์สนับสนุนกิจกรรม  จะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคมีความตั้งใจสนับสนุนกิจกรรมการตลาดอิงการกุศลในระดับมาก โดยเต็มใจที่จะสนับสนุนด้วยการตั้งใจซื้อ  ซื้อซ้ำ และบอกต่อ

แต่ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความสงสัยในกิจกรรมการทำการตลาดอิงการกุศล CRMK ในระดับมาก ว่าอาจเป็นเพียงกิจกรรมการตลาด ดังนั้น องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจให้การสนับสนุนกิจกรรม ถ้ายิ่งมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมมาก ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลรายละเอียดและความคืบหน้าของกิจกรรมมาก เพื่อช่วยสนับสนุนด้วยการบอกต่อ และซื้อสินค้าที่ทำกิจกรรมซ้ำ

หากผู้อ่านท่านใดอยากได้ ไฟล์ผลงานวิจัยฉบับเต็มของผม ติดต่อขอมาได้ทาง  Email: phongzahrun@gmail.com นะครับ

Advertisements
 
33 ความเห็น

Posted by บน มกราคม 6, 2012 in Marketing

 

ป้ายกำกับ:

33 responses to “งานวิจัยที่เกี่ยวกับ CSR และการตลาดเพื่อสังคมในไทย

 1. พนาวัลย์

  มกราคม 30, 2012 at 8:45 pm

  ขอบคุณอาจารย์ที่แบ่งปันความรู้ค่ะ

   
  • phongzahrun

   มกราคม 31, 2012 at 7:38 am

   ขอบคุณ คุณพนาวัลย์ ที่อ่านบทความของผมครับ หากบทความพอจะมีประโยชน์บ้าง ช่วยกันแนะนำให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเข้ามาอ่านนะครับ ผมจะได้บุญเยอะๆ จากการให้วิทยาทาน

    
 2. พวงพรภัสสร์

  กุมภาพันธ์ 4, 2012 at 3:45 pm

  ท่านอาจารย์เขียนได้ดีมากคะ ขอบพระคุณนะคะที่นำสิ่งดีๆมาเผยแพร่ ขออนุโทนาบุญที่ท่านอาจารย์แบ่งปันความรู้ให้คะ

   
 3. ฐิติวัจน์

  กุมภาพันธ์ 9, 2012 at 12:16 am

  ขอบคุณสำหรับบทความของอาจารย์มากครับผม
  อยากรบกวนของานวิจัยฉบับเต็มเพื่อใช้ศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ครับ
  ผมได้ติดต่อท่านอาจารย์ไปทาง Email เรียบร้อยแล้วนะครับ

  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
  ฐิติวัจน์ ทองแก้ว
  kvoice_6@hotmail.com

   
 4. แก้มขวัญ

  เมษายน 19, 2012 at 3:49 am

  สวัสดีคะอาจารย์
  ขอบคุณนะคะสำหรับบทความของอาจารย์ ขอบคุณมากๆคะ บทความของอาจารย์มีประโยชน์มาก หนูรบกวนขอไฟล์ผลงานวิจัยฉบับเต็มของอาจารย์เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ นะคะ ซึ่งหนูได้ติดต่ออาจารย์ทางE-mail เรียบร้อยแล้วนะคะ
  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ
  ขวัญยิหวา ไชยมาลา kamkwan_c@hotmail.com

   
 5. ชุ

  เมษายน 23, 2012 at 5:08 am

  อาจารย์ค่ะ หนูขออ่านงานอาจารย์เพื่อเอามาใช้ในงานวิจัยของหนูด้วยนะค่ะ

   
 6. Amotatat Jatuwongwiwat

  เมษายน 26, 2012 at 3:24 pm

  ขอบคุณสำหรับบทความครับ อยากรบกวนของานวิจัยฉบับเต็มเพื่อการศึกษาในงานวิทยานิพนธ์ครับ ผมได้ติดต่ออาจารย์ไปทางเมล์เเล้วครับ ขอบคุณครับ

   
 7. ปิยะพงศ์ เอมสำราญ

  กรกฎาคม 12, 2012 at 9:44 pm

  อาจารย์ครับ ผมเพิ่งมาพบครับ อ่านแล้วชอบมาก รบกวนของานวิจัยฉบับเต็มเพื่อเป็นข้อมูลงานวิทยานิพนธ์ของผมนะครับ ขอบคุณครับ
  ปิยะพงศ์ เอมสำราญ

   
 8. ทยาตา สุขทรัพย์เจริญ

  สิงหาคม 4, 2012 at 2:14 pm

  สวัสดีค่ะ ชอบงานเขียนของอาจารย์ ช่วยกรุณาส่งวานวิจัยฉบับเต็ม เพื่อใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ป.ล. ดิฉันได้ติดต่ออาจารย์ไปทางอีเมลแล้ว

   
 9. pinyapat somboonkittikorn

  ตุลาคม 22, 2012 at 10:49 pm

  เป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่ามากที่สุดเลยค่ะ น่าศึกษาและนำมาปรับใช้ประโยชน์ได้มากเลยค่ะ

   
 10. นงนุช ไชยผาสุข

  พฤศจิกายน 4, 2012 at 10:18 am

  เป็นงานวิจัยที่ดีมากนะคะ น่าสนใจมาก

   
 11. เกษดา สุวรรณกูล

  พฤศจิกายน 7, 2012 at 9:05 pm

  ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ อ่านแล้วบางตอน บางเรื่องก็ทำอยู่และประสบผลสำเร็จ แต่ที่ได้เข้ามาอ่านงานวิจัยของอาจารย์เพราะตอนนี้บริษัทกำลังทำ competency เพื่อให้พนักงานเข้าใจก่อนและมากำหนด fc ส่วนดิฉันก็ทำเรื่องการขาย อาจารย์พอมีอะไรจะแนะนำไหมค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

   
 12. Maetook Sangrungrueng

  ธันวาคม 6, 2012 at 9:53 am

  รบกวนขอไฟล์งานวิจัยอาจารย์ค่ะ อยากอ่านมากค่ะ btw นักการตลาดไทยที่เก่งด้านCSR ด้านCRMK มีใครบ้างคะ คุณตันอยู่ในด้านนี้ด้วยไม๊คะ

   
  • phongzahrun

   ธันวาคม 6, 2012 at 7:01 pm

   ส่งไฟล์งานวิจัยไปให้ทาง Email นะครับ สำหรับองค์กรที่เก่งด้าน CRMK ในไทย ต้องยกให้ บจ.เซเรบอส (ประเทศไทย) ผู้จำหน่าย แบรนด์ซุปไก่ ครับ

    
 13. Natthawat Chalalaiwilas

  ธันวาคม 12, 2012 at 3:40 am

  ขอบคุณอาจารย์มากครับ ชอบอ่านและได้ความรู้เยอะมาก อยากได้งานวิจัยฉบับเต็มของอาจารย์ เพราะตอนนี้บริษัทกำลังทำ CSR อยากอ่านเพื่อหาข้อมูลและอธิบายให้พนักงานเข้าใจก่อนครับ

  ขอบพระคุณครับ
  ณัฐวัฒน์ ชลาลัยวิลาส
  nat.chalalaiwilas@gmail.com

   
 14. มลิจันทร์ ทองคำ

  ธันวาคม 25, 2012 at 8:36 pm

  ขอบคุณมากนะคะที่เผยแพร่ข้อมูลโดยไม่สงวนสิทธ์ อยากได้วิจัยฉบับสมบูรณ์ค่ะ เพื่อประกอบการเรียนการสอนค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

   
 15. Wongsakorn

  กุมภาพันธ์ 11, 2013 at 9:48 am

  รบกวนขอไฟล์ผลงานวิจัยฉบับเต็ม หน่อยนะครับ ท่านอาจารย์
  wongsakorn_e@hotmail.com ขอบคุณนะครับ

   
 16. charoenchit sawetwanichakul

  กุมภาพันธ์ 23, 2013 at 10:46 am

  ขอขอบคุณมากครับเกี่ยวกับข้อมูลดีๆ และอยากรบกวนขอไฟล์ผลงานวิจัยฉบับเต็มของท่านอาจารย์ด้วยครับ ซึ่งได้ส่ง email ให้ท่านอาจารย์แล้ว

  jit_dba@hotmail.com

   
 17. cen

  มีนาคม 24, 2013 at 3:46 pm

  บทความและงานวิจัยของอาจารย์มีประโยชน์ต่อผู้วิจัยที่เห็นความสำคัญของCSRทั้งต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย ขอบคุณมากๆๆๆ
  น.ศ ลำปาง

   
 18. wangdinrice

  มีนาคม 31, 2013 at 11:04 pm

  บทความและงานวิจัยของอาจารย์มีประโยชน์มากค่ะ ขออนุญาตอ้างอิงนำไปใช้ในงานวิจัย การพัฒนารูปแบบตลาดธุรกิจเพื่อสังคม กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ รบกวนของานวิจัยฉบับเต็มเพื่อไปศึกษาด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ sriprai_s@hotmail.com

   
 19. อ้อม

  มิถุนายน 18, 2013 at 9:20 pm

  To. คุณ phongzahrun
  บทความและงานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากค่ะ ขออนุญาตนำไปอ้างอิงในงานวิจัยและนำไปเป็นกรณีศึกษาประกอบการเรียน จึงอยากของานวิจัยฉบับเต็มเพื่อไปศึกษาด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ boom.is.my.daring@gmail.com และจะเป็นประโยชน์มากถ้าขออนุญาตินำไปเสนอในห้องเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างการทำวิจัยให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน จะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ

   
 20. รัชนา

  มกราคม 23, 2014 at 1:01 am

  รบกวนของานวิจัยนี้ฉบับเต็มด้วยค่ะ เนื่องจากตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาโท ด้านการตลาด จึงคิดว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค่ะ
  rathchana@gmail.com

   
 21. แน็ค

  มกราคม 31, 2014 at 10:36 pm

  ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะกำลังหาหัวข้อทำวิทยานิพนธ์ค่ะเป็นแนวทางที่ดีมาก

   
 22. ่ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว

  มีนาคม 25, 2014 at 11:01 am

  กำลังคิดหนักเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พอเข้ามาพบบทความท่านอาจารย์ ดีใจมากค่า บทความท่านอาจารย์เป็นประโยชน์มากเลยนะคะ และขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆ นะคะ สำหรับข้อมูลดีๆ เพราะตอนนี้กำลังสนใจ ที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์นะคะ ขอให้ท่านอาจารย์ได้บุญมากๆ นะคะ

   
 23. Vassana

  มิถุนายน 5, 2014 at 6:27 pm

  รบกวนของานวิจัยนี้ฉบับเต็มด้วยค่ะ กำลังศึกษาวิจัยน่ะค่ะ คิดว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค่ะ ขอบพระคุณน่ะค่ะอาจารย์

   
 24. กรพุฒ ตั้งจินตนาการ

  กรกฎาคม 6, 2014 at 10:25 am

  เรียนอาจารย์
  ผมได้มีโอกาสอ่านบล๊อคเรื่อง comfort zone อยากจะขออนุญาตนำไปโพสใน FB ของบริษัทด้วยครับ เราจะมีวิธีแก้ไขบุคคลากรที่คิดเช่นนั้นได้อย่างไรบ้าง

   
 25. chompoonick

  กรกฎาคม 6, 2014 at 5:01 pm

  สวัสดีค่ะ…..หนูรบกวนขอไฟล์งานวิจัยด้วยได้ไหมคะ

  พอดีหนูกำลังสนใจในเรื่องนี้ จึงคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาต่อ

  ขอบคุณค่ะ…. 🙂

   
 26. วันเพ็ญ

  กุมภาพันธ์ 17, 2015 at 2:22 pm

  สวัสดีค่ะ….อาจารย์

  อ่านบทความของอาจารย์แล้วน่าสนใจมากเลยค่ะ หนูขอไฟล์งานวิจัยฉบับเต็มด้วยน่ะค่ะ

  ขอบพระคุณมากเลยค่ะ

   
 27. ดาว

  กุมภาพันธ์ 25, 2015 at 4:36 pm

  เป็นบทความที่ดีมาก ๆ คะ ในเบื้องต้นติดต่อขอไฟล์กับท่านอาจารย์ไปแล้วคะ แต่จะขออนุญาติฝากเมล์ไว้ในนี้อีกครั้งคะ ยังไงรบกวนของไฟล์ฉบับเต็มด้วยนะคะ dawprasug@hotmail.com ขอบคุณมากคะ

   
 28. บอย

  กุมภาพันธ์ 27, 2015 at 7:24 pm

  ขอบคุณในความรู้ดีๆครับ
  ผมกำลังคิดเอามปรับใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยว กับ Csr มีมุมใหนน่าสนใจโปรดแนะนำด้วยนะครับ
  ขอไฟร์ฉบับเต็มเพื่อการศึกษาด้วยครับ
  hotdoglanna@gmail.com บอยครับ ขอบคุณมากครับ

   
 29. praiya

  กุมภาพันธ์ 24, 2016 at 3:45 pm

  บทความและงานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจมากเลยค่ะ จะเป็นการกรุณามาก หากอาจารย์อนุญาตให้นำไปอ้างอิงในงานวิจัยและนำไปเป็นกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน จึงอยากของานวิจัยฉบับเต็มเพื่อไปศึกษาด้วยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ prpraiya@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

   
 30. Wananya Thongthip

  มีนาคม 13, 2016 at 4:25 am

  เป็นบทความที่ดีมากเลยค่ะ หนูอยากขออนุญาตอ่านงานวิจัยฉบับเต็มของอาจารย์ได้ไหมคะ พอดีหนูกำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่อง CSR อยู่ คิดว่า งานวิจัยของอาจารย์น่าจะเป็นประโยชน์ต่องานวิทยานิพนธ์ของหนูค่ะ
  อีเมล์ wananya.t@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: