RSS

ผู้นำ หัวใจของความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ

23 ก.พ.


ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

ธุรกิจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง สังคม ชุมชน และคนที่มีผลต่อความอยู่รอดของกิจการมากที่สุดก็คือ ลูกค้า ลูกค้าเปรียบเสมือนสารอาหารที่หล่อเลี้ยงให้ร่างกายแข็งแรง อยู่รอด และเติบโต แต่อวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สูบฉีดสารอาหารไปเลี้ยงยังเซลล์ อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ทุกส่วนยังคงสามารถทำหน้าที่ได้เป็นปกติ ก็คือ หัวใจ ผมจึงเปรียบเทียบ ผู้นำขององค์กร เป็นเสมือน หัวใจขององค์กร ซึ่งหากองค์กรมีหัวใจที่แข็งแรง สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้องค์กรมีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวลดน้อยลง

ผู้นำบางคนเป็นองค์กรที่ไร้ตัวตน เก็บตัว สนใจแต่เรื่องภายในองค์กร และอาจจะถึงขั้นหมกมุ่นอยู่กับงบดุล กำไร ขาดทุนขององค์กร ขณะที่ผู้นำบางคนมีวิสัยทัศน์จะพูดถึงวิธีที่พวกเขาอยากทำให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น พวกเขาแบ่งปันความมุ่งหวังในอนาคตให้กับลูกค้า เป็นปากเสียงแทนลูกค้า เป็นมิตรกับลูกค้า รู้ว่าลูกค้าคิดอะไร รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และอยากรู้ว่ามีอะไรที่ทำผิดพลาดต่อลูกค้าไปบ้าง

ผู้นำเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นก้าวออกมาจากโลกที่คุ้นเคย กล้าเสี่ยงกับการทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อเข้าใจมุมมองใหม่และทำงานด้วยวิธีใหม่ๆ คนเหล่านี้เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ สามารถทำให้วิสัยทัศน์ขององค์กรมีชีวิตชีวา เป็นวิสัยทัศน์ที่มีการขับเคลื่อน ไม่หยุดนิ่ง หลายคนคงได้มีโอกาสติดตามข่าวของ Steve Jobs อดีตผู้นำของ Apple ที่ล่วงลับไปแล้ว ทุกครั้งที่เขาปรากฎตัวเพื่อแถลงข่าวถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple โลกเทคโนโลยีทั้งใบต้องหยุดหมุนชั่วขณะ เพื่อที่จะฟัง เรียนรู้ ในสิ่งที่เขาพูด รวมทั้งลูกค้าทั่วโลกที่มีความภูมิใจในนวัตกรรมของ Apple ต่างมีใจจดจ่อที่จะติดตามข่าวสารเช่นเดียวกัน

ผู้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ทั้งในองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน ด้วยหลัก 5 C นั่นคือ

Communicator of Vision (ผู้สื่อสารวิสัยทัศน์) พูดจาชัดถ้อยชัดคำ กระตุ้นทิศทางขององค์กร บอกเล่าความฝัน และพูดคุยกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเล่าถึงความฝันที่อยากเห็นองค์กรเติบโตไปในทิศทางใด ปฏิบัติตามค่านิยมที่เป็นคุณค่าหลักขององค์กร สร้างความสนใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วยการสนทนาที่เต็มไปด้วยพลัง พวกเขาจะเป็นฑูตขององค์กรเมื่ออยู่นอกองค์กร และเป็นหน้าตาขององค์กรเมื่อต้องปรากฎตัวต่อลูกค้า คู่ค้า สื่อมวลชน

Connector of People (มือประสาน) นำคนและไอเดียที่ดีที่สุดมาอยู่ด้วยกัน ทั้งจากภายในองค์กร จากบริษัทและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เพื่อสร้างแนวคิด และคำตอบที่ยิ่งใหญ่กว่าและดีกว่า เขาจะเน้นสร้างทีมงานที่ดีเยี่ยม โดยใช้คนให้ถูกกับงานเพื่อปัจจุบัน และวางแผนเพื่อการสืบทอดในอนาคต

Catalyst of Change (กระตุ้นความเปลี่ยนแปลง) เปิดโลกทัศน์เพื่อหาความเห็นที่เป็นไปได้ใหม่ๆ เสมอ ท้าทายธุรกิจเพื่อคิดต่าง มีพัฒนาการและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และได้ผลดียิ่งขึ้นตลอดเวลา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดที่ยั่วยุ ท้าทาย และอาจจะคล้อยตามได้ในความเห็นที่แตกต่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและลูกค้า ซึ่งผู้นำต้องสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่ดี ในขณะเดียวกัน

Coach of High Performance (สอนการสร้างผลงานในระดับสูง) ร่วมงานและสนับสนุนคนในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ทำหน้าที่เป็นโค้ช ที่ต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยแสดงให้เห็นถึงระดับความคาดหวังสูงต่อผลงานของพนักงานแต่ละคน

Conscience of Business (มีมโนธรรมในการดำเนินธุรกิจ) ผู้นำต้องสามารถตัดสินในสิ่งที่ผิดและถูกได้อย่างถูกต้อง ด้วยคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ไม่ลำเอียงหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีสำนึกในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของธุรกิจ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ผู้นำต้องเป็นผู้ที่ยืนหยัดเพื่อลูกค้า เพราะอย่าลืมว่า ลูกค้า คือสารอาหารที่หล่อเลี้ยงให้เราอยู่รอดและเติบโต ผู้นำที่ยืนหยัดเพื่อลูกค้า จะมีคุณลักษณะสำคัญ คือ

– ทำตัวกลมกลืนไปกับโลกของลูกค้า

– รวบรวมและกระจายความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าไปทั่วทั้งธุรกิจ

– เน้นความสำคัญของแผนธุรกิจไปที่ลูกค้า

– เน้นการสร้างนวัตกรรมที่จะทำให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีขึ้นตลอดเวลา

– ส่งเสริมให้คนทำงานร่วมกัน เพื่อสามารถส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

– ยืดหยุ่นและขานรับกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และพนักงานทุกคนด้วยความฉับไว

– ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ด้วยวิธีปฏิบัติเดียวกันกับที่ปฏิบัติต่อลูกค้า

– เน้นการดึงดูด รักษาและขยายฐานลูกค้าที่ดีที่สุด

– ประเมิลผลการทำงานของพนักงาน ด้วยเกณฑ์วัดผลด้านลูกค้า

– เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงาน เพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับลูกค้า

ผู้นำที่ยืนหยัดเพื่อลูกค้าจะทำงานประสบความสำเร็จด้วยมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน เป็นปากเสียงแทนลูกค้าในห้องประชุม และถกปัญหาด้วยความเชื่อมั่นจากใจแทนลูกค้า ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเมื่อนั้น ผู้นำทางธุรกิจจะกลายเป็นผู้นำของลูกค้าไปด้วย

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 23, 2012 in Management

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: