RSS

สร้างองค์กรแห่งความสุข

20 ม.ค.


ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

กลิ่นอายของความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบสากลที่พึ่งจะผ่านพ้นไป ยังไม่จางหายเลยนะครับ สัปดาห์หน้าก็จะถึงเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ซึ่งก็คึกคักไม่แพ้เทศกาลปีใหม่ของชาติไหนเลยล่ะ เพราะลูกหลานแดนมังกรกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลก รวมถึงในประเทศไทยเองก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ช่วงเทศกาลตรุษจีนนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลแห่งความสุข  แม้ในช่วงที่บ้านเมืองเรากำลังครุกรุ่นไปด้วยบรรยากาศของความขัดแย้งทางการเมือง ต้องเผชิญกับบรรยากาศความเครียดในหลายๆ ด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเห็นต่างทางการเมือง

หลายองค์กรธุรกิจที่มีเจ้าของกิจการเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ก็ใช้โอกาสช่วงตรุษจีนของทุกปี เป็นช่วงเวลาของการแจกโบนัสประจำปีกันนะครับ ก็ทำให้พนักงานหลายคน มีความสุขกันถ้วนหน้ากับโบนัสที่ได้รับกันอย่างมาก

โบนัสก็เปรียบเสมือนรางวัลที่เจ้าของกิจการได้ตอบแทนให้กับพนักงาน สำหรับความเหน็ดเหนื่อยที่ได้ร่วมมือช่วยกันสร้างผลการดำเนินงานให้กิจการอยู่รอด และเติบโตมาได้อีก 1 ปีนะครับ ผมว่าหลายคนได้รับโบนัสไปก็คงมีความสุข แต่สำหรับบางคนก็อาจจะมีความทุกข์กังวลว่า ทำไมถึงได้โบนัสเพียงแค่นี้ ซึ่งจำเป็นที่ท่านผู้ประกอบการ และท่านผู้บริหาร ต้องทำความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผล ให้พนักงานทุกคนเข้าใจ เพื่อไม่ให้กลายเป็นชนวนที่จะทำลายบรรยากาศความสุข และความร่วมมือในการทำงานของพนักงานในปีนี้นะครับ

ระดับความสุขของบุคลากรที่ทำงานในองค์กร จะเป็นปัจจัยและตัวแปรสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรนั้นๆ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคธุรกิจ ที่มีเป้าหมายในเรื่องของรายได้ กำไร และการเติบโตของกิจการ  องค์กรภาคราชการที่มีเป้าหมายในการเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาประเทศ และให้บริการ ดุแลประชาชน รวมถึงองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีเป้าหมายทั้งในด้านกำไร อัตราการเติบโตของกิจการ และการให้บริการแก่ประชาชนไปพร้อมๆ กัน

ถ้าองค์กรปราศจากความสุข พนักงานก็จะทำงานอย่างไร้จิตวิญญาณ ไร้ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะเต็มใจที่จะทำงานนอกเหนือจากความรับผิดชอบที่ตกลงไว้นะครับ จะเห็นว่า ความสุขของบุคลากรในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ

พอถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งสากล และตรุษจีน หลายคน และหลายองค์กรต่างก็ตั้งเป้าหมายกันว่า ปีใหม่นี้ เราอยากได้อะไร เราอยากจะเป็นอะไร และเราจะทำอะไร อย่างไร

ผมอยากให้หลายองค์กร และหลายๆ ท่าน ลองตั้งเป้าหมายเพิ่มอีกสักข้อนะครับ ว่า เราจะเป็นองค์กรที่มีความสุข

ถ้ามองถึงตัวชี้วัดในเชิงธุรกิจ องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ก็คงต้องมุ่งไปที่ตัวเลขชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานของกิจการ เช่น รายได้ กำไร อัตราการเติบโตของกิจการ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น อะไรทำนองนี้นะครับ จนบางทีตัวเลขชี้วัดเหล่านี้ เป็นตัวการสำคัญที่ทำลายความสุข ความกระตือ รือร้น ในการทำงานของพนักงาน

มีเพื่อนๆ ของผมหลายคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรธุรกิจ ก็จะปรับทุกข์ให้ฟังเรื่อยๆ ว่า การทำงานทุกวันนี้ยากกว่าเมื่อก่อนเยอะ มีตัวชี้วัดมากมาย และก็ใช้ตัวชี้วัดนั้นบีบให้เราทำงานหนัก เพื่อแลกกับความอยู่รอด แลกกับโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน รวมไปถึงใช้ดัชนี้ชี้วัดโบนัสที่จะได้รับในแต่ละปีกันด้วย

ฟังดูก็เหมือนว่าเพื่อนๆ บางคน อาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร บางคนถ้ามีโอกาสไปหางานทำในที่ใหม่ได้ ก็คงจะขยับขยาย บางคนก็อยากลาออกมาเป็นเจ้านายของตัวเอง

ท่านรู้มั๊ยว่า ประเทศไทยเรามีการนำ “ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข” มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 11 แล้วนะครับ โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมและคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีเป้าหมายมุ่งไปสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” เพื่อเป็นเครื่องมือติดตามประเมิน  ผลกระทบการพัฒนา ที่มีต่อคนในสังคมไทย แต่ก็มามีอุปสรรคสำคัญจาก ปัจจัยความขัดแย้งทางการเมือง ในช่วง 5-6  ปีมานี้ ที่ทำลายเป้าหมาย การอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุขไป

ในเรื่องของการสร้างองค์กรที่มีความสุข เรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการกระตุ้น ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดเครือข่ายขององค์กรแห่งความสุขขึ้นในประเทศไทย ก็คือ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หลักคิดที่สำคัญของ องค์กรแห่งความสุข ก็คือ มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว  องค์กร  ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนานโยบาย  การสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน  ด้วยเห็นความสำคัญว่า เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข  ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร  ความผาสุขในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน

ซึ่งองค์กรที่มีความสุข ตามแนวทางของ สสส. จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 8 ด้าน

1. Happy body มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ มาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน รู้จักการออกกำลังกาย ชีวิตมีความสุข

2.  Happy heart มีน้ำใจงาม คิดถึงคนอื่น มีความเอื้ออาทรต่อกัน ต้องรู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสม

3. Happy relax ต้องรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ให้เหมาะสม

4.  Happy brain  ต้องศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา เรียนเพื่อรู้ และสอนคนอื่นได้ในงานที่ตนรู้

5.  Happy soul การมีคุณธรรม มีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

6. Happy money รู้จักใช้เงินให้เป็น สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็นหนี้ให้พอดี

7. Happy family มีครอบครัวที่มีความอบอุ่นมั่นคง เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้

8. Happy society มีสภาพสังคมที่ดี ต้องมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย เพื่อให้เกิดสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีตามมา

ถ้าดูจากข้อมูลในเวปไซต์ของศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร  http://www.happy8workplace.com/ จะพบว่า มีองค์กรต้นแบบ ที่เป็นองค์กรแห่งความสุข หลายองค์กรนะครับ ตัวอย่างเช่น

นกแอร์ ให้ความสำคัญต่อพนักงานเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และใส่ใจรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงาน พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและครอบครัวของพนักงาน

เอส แอนด์ พี ให้ความสำคัญเรื่องความสุขภายในองค์กร โดยมุ่งหวังให้พนักงานทำงานด้วยใจรักและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเรื่องความสุขภายในองค์กรเป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มุ่งที่จะตอบสนองให้พนักงานมีความสุข โดยจัดออกมาเป็นการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ กิจกรรมการผ่อนคลายและการดูแลพนักงานด้วยการจัดสวัสดิการที่หลากหลาย

กิฟฟารีน สร้างความสุขบนพื้นฐานของการ “ให้” ทำให้เกิดการแบ่งปันอย่างทั่วถึงในองค์การ รวมถึงยึดหลัก “คุณธรรม” ในการทำงาน ไม่โยนความผิดให้แก่กัน แต่เน้นค้นหาความผิดที่ตนเองก่อน และกล้ายอมรับความผิดที่เกิดขึ้น รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น

และอีกมากมายกว่า 200 องค์กรต้นแบบ ที่มีการสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม และมีประเมิน ตัวชี้วัดดัชนีความสุขในมิติต่างๆ ตลอดเวลานะครับ

คำถามสำคัญก็คือ อะไรคือปัจจัยความสำเร็จในการที่เราจะสร้างองค์กรแห่งความสุข ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เป็นเพียงกระแส ที่ทำกันแบบครึ่งๆ กลางๆ แล้วไม่ประสบความสำเร็จ

ผมมองว่า การที่จะทำให้องค์กรของท่านเป็นองค์กรแห่งความสุขได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญหลายประการ ซึ่งผมมองว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยนะครับ ประกอบด้วย 5 S ที่สำคัญ

S ตัวแรก ก็คือ Style of Leader หรือ สไตล์ของผู้นำ ผู้นำต้องมีบุคลิกภาพ พฤติกรรม และทัศนคติที่ มีความเป็นนักบริหาร เข้าใจ ใส่ใจ มองเห็นผู้ร่วมงาน เป็นคน ไม่ใช่มองว่าเป็นเพียงแค่ทรัพยากรที่จะเลือกใช้  เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะเริ่มลงมือสร้างองค์กรแห่งความสุข จะต้องทำการจูนทัศนคติของผู้บริหาร และผู้บริหารต้องทำตนเองเป็นต้นแบบให้ได้ก่อนครับ

S ตัวที่สอง คือ Staff หรือ บุคลากรในองค์กร การสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องเป็นความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในองค์กร สำหรับองค์กรธุรกิจที่มีจำนวนบุคลากรหลากหลาย อาจต้องเริ่มสร้างชุมชนความสุขต้นแบบขึ้นในบางหน่วยงานที่มีความพร้อมก่อน แล้วค่อยขยายผลออกไปยังหน่วยงานอื่นๆ นะครับ

S ตัวที่สาม คือ System หรือ ระบบงานต่างๆ ในองค์กร ท่านต้องร่วมกับพนักงานในการพิจารณาว่า มีระบบ ขั้นตอนการทำงาน ระเบียบกฎเกณฑ์อะไร ที่เห็นพ้องต้องกันว่า เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกอึดอัดคับข้องใจ และยังไม่มีระบบสวัสดิการอะไร ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุขบ้าง ท่านต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาทีละเล็กละน้อย ไม่ต้องรีบร้อน แต่ต้องทำ

S ตัวที่สี่ คือ Strategy หรือ กลยุทธ์ ท่านต้องนำเรื่อง องค์กรแห่งความสุข บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์หลักขององค์กร ที่ต้องมีเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุข และแผนกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งควรเป็นแผนงานที่พนักงานมีส่วนร่วมในการคิด และรับผิดชอบ

S ตัวสุดท้าย คือ Share Value หรือ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร  ตรงนี้เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญขององค์กรแห่งความสุขนะครับ เราต้องปลูกฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของพนักงานในองค์กร ให้เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามแนวทางขององค์กรแห่งความสุข ที่ได้กำหนดขึ้นไว้ร่วมกัน ซึ่งเป็นพันธะสัญญา เป็นค่านิยมดีงาม ที่ทุกคนต้องยึดมั่น ดำรงรักษาไว้นะครับ

Advertisements
 
1 ความเห็น

Posted by บน มกราคม 20, 2014 in Management, SMEs Strategy

 

ป้ายกำกับ:

One response to “สร้างองค์กรแห่งความสุข

  1. Thanapol

    ตุลาคม 4, 2014 at 9:37 am

    Very Good

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: