RSS

แนวคิดการพัฒนาหัวหน้างาน ด้วยหลักการ 4 สร้าง 4 คิด (ตอนที่ 2)

25 มี.ค.

พัฒนาหัวหน้างาน บองมาเช่

ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ

phongzahrun@gmail.com

จากบทความที่แล้ว แนวคิดการพัฒนาหัวหน้างาน ด้วยหลักการ 4 สร้าง 4 คิด (ตอนที่ 1)  ผมเขียนนำเสนอไว้ถึงแนวทาง  4 สร้าง ที่เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน คือ สร้างคน สร้างทีม สร้างงาน และ สร้างคุณค่าต่อสังคม บทความนี้จึงขอเสนอ บทบาทของหัวหน้างานกับหลักการ 4 คิด

ความคิดถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของพฤติกรรม และ ความคิดถือเป็นทัศนคติ ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรม

ถ้าหัวหน้างานมีทัศนคติที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม ก็ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามมา

เพื่อให้หัวหน้างานสามารถแสดงบทบาทสำคัญในเชิงพฤติกรรม สำหรับ 4 สร้าง ได้ จึงควรมีหลักคิดที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างาน คือ 4 คิด ซึ่งประกอบด้วย 1) คิดดี 2) คิดร่วมมือ 3) คิดพัฒนา และ 4) คิดถึงลูกค้าและสังคม

1) คิดดี

คิดดี ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การคิดบวก หัวหน้างานเป็นผู้ที่ต้องทำหน้าที่วางแผน และ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรอบคอบในการตัดสินใจ ต้องเป็นผู้ที่กล้าคิดนอกกรอบ เพราะการคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ถ้าคิดด้วยแนวความคิดเดิม ๆ ก็คงได้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิม ๆ

แต่ถ้าคิดในมุมมองใหม่ มุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิม มุมมองที่ออกไปจากกรอบความคิดเดิม ๆ ก็อาจจะได้ แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ แผนงาน โครงการ อะไรใหม่ ๆ ออกมา และการคิดดี เป็นพื้นฐานสำคัญของ การสร้างคน สร้างทีม และ สร้างงาน

2) คิดร่วมมือ

ในการทำงานย่อมมีความขัดแย้งทางความคิด เป็นเรื่องธรรมดา แต่การที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ ไม่อาจที่จะทำงานได้โดยลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในทีมงาน จากลูกน้อง รวมไปถึงความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยความเต็มใจ

การคิดร่วมมือของหัวหน้างาน ต้องคิดในสถานะของ 1) ผู้ที่พร้อมให้ความร่วมมือ 2) ผู้แสวงหาความร่วมมือ และ 3)ผู้สร้างความร่วมมือ

ระดับความยากของการคิดร่วมมือจึงแตกต่างกันออกไป

ระดับของผู้ที่พร้อมให้ความร่วมมือ แสดงถึง ความมีน้ำใจ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีม

ระดับของผู้แสวงหาความร่วมมือ แสดงถึง การลดอัตตาตนเองลง คนที่คิดว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่น อาจยินดีและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ๆ แต่อาจรู้สึกมีความทุกข์ที่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น  เพราะเกรงว่าคนอื่นจะมองว่าตนเองไม่เก่งจริง ยังมีอัตตาในตนเอง หากสามารถลดอัตตาตนเองลงได้ ความขัดแย้งในที่ทำงานก็จะลดลง

ระดับของผู้สร้างความร่วมมือ แสดงถึง ความสามารถในการเป็นผู้นำ ที่สามารถเชื่อมโยงให้ทุกคน หรือ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่น และ เป็นผู้นำที่คิดถึงการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และเปิดใจกว้างในการรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย

3) คิดพัฒนา

การคิดพัฒนาเป็นหลักการสำคัญของการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวหน้างานที่มีทักษะการคิดพัฒนาที่ดี จะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มองเห็นโอกาสที่จำเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ยอมจำนนกับเงื่อนไขต่าง ๆ และ ไม่คิดแต่การสร้างกรอบความคิดที่ปิดกั้นการพัฒนา

การคิดพัฒนาควรอยู่บนพื้นฐานของการไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม ๆ และ คิดอยู่เสมอว่า สามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้กว่าเมื่อวานที่ผ่านมา ทำอย่างไรองค์กรถึงจะดีขึ้น ทำอย่างไรรายได้จะมากขึ้น ทำอย่างไรต้นทุนจะต่ำลง ทำอย่างไรพนักงานจะพึงพอใจและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ทำอย่างไรลูกค้าจะประทับใจและพอใจ และ ทำอย่างไรสังคมจะดีขึ้น

4) คิดถึงลูกค้าและสังคม

หากธุรกิจมุ่งแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และ สังคม ธุรกิจนั้นก็คงไม่สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง การให้ความสำคัญต่อลูกค้าและสังคม กลายเป็นมิติที่มีความสำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงต้องมีอุดมการณ์ที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม และถ่ายทอดแนวคิด ค่านิยม อุดมการณ์ลงไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร

การคิดถึงลูกค้า และสังคมอยู่เสมอในทุกกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล

จากหลักการ 4 สร้าง 4 คิด ที่ผมกล่าวมาทั้งในบทความก่อนหน้า และ บทความนี้ ผมหวังว่า ท่านผู้บริหารองค์กร จะสามารถนำไปปรับใช้ ถ่ายทอดแนวคิดสำคัญต่าง ๆ  ให้กับหัวหน้างานได้เข้าใจ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ คือ การกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้ง หลักการคิด และ หลักการสร้าง รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผลเชิงพฤติกรรมของหัวหน้างานอยู่เสมอ เพื่อให้กลายเป็นพฤติกรรมที่เกิดเป็นปกติ และ นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร ที่แข็งแกร่งต่อไป

 

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 25, 2016 in Management, SMEs Strategy

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: